پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی نگاره با همکاری موسسه مطالعات هنر اسلامی اقدام به انتشار کتاب‌های تخصصی هنراسلامی – ایرانی می‌نماید.

برای تهیه کتاب‌ها و نشریات با شماره تلفن مرکز تماس بگیرید. 44618124-44618124- 021

یا به بخش فروشگاه سایت مراجعه کنید

ردیف عنوان کتاب تألیف ناشر
1 نگارگری اسلامی دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی
2 هنر طراحی ایرانی دكتر محمد خزايي مؤسسه مطالعات هنر اسلامی
3 تزئینات کتیبه‎ای مساجد جامع ایران دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی
4 معماری اسلامی جورج مایکل/  ترجمه دكتر مهناز شايسته‏فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی
5 هنر شیعی آل بویه دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی
6 تجلی نام علی در کتیبه نگاری دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی
7 دانشنامه هنر شیعی دكتر مهناز شايسته‌فر و گروه نویسندگان مؤسسه مطالعات هنر اسلامی
8 قرآن‎های ایرانی سده‎های اولیه تا اواخر سلجوقیان دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی
ردیف عنوان کتاب تألیف سال چاپ
1 مجموعه مقالات همایش هنراسلامی 1 «جایگاه و منزلت قرآن کریم در هنر اسلامی» به اهتمام  دكتر مهناز شايسته‌فر 1391
2 دیباچه‎ای بر هنر اسلامی (چاپ سوم 1392) دكتر مهناز شايسته‌فر 1386
3 An Introduction to Persian Islamic Art (چاپ دوم 1392) دكتر مهناز شايسته‌فر 1386
4 عناصر هنر شيعي در نگارگری و کتیبه نگاری تیموریان و صفویان (چاپ دوم 1392) دكتر مهناز شايسته‌فر 1384
5 مجموعه مقالات همایش هنر اسلامي (چاپ دوم 1392) به اهتمام دكتر محمد خزایي / دكتر مهناز شايسته‌فر 1382
6 هزار نقش (در دست چاپ دوم) دكتر محمد خزايي 1381
7 مباني هنرهاي تجسمي (در دست چاپ دوم) دكتر محمد خزايي 1381
8 مجموعه مقالات همایش هنراسلامی 2 «جایگاه هنر شیعی در تبیین مفاهیم و ارزش‌های هنراسلامی» به اهتمام  دكتر مهناز شايسته‌فر 1394
9 مجموعه مقالات همایش هنراسلامی 3 «جایگاه نقش‌های تزیینی در کیفیت یصری هنر اسلامی» به اهتمام  دكتر مهناز شايسته‌فر 1396
ردیف عنوان کتاب ترجمه سال چاپ
1 خوشنويسي اسلامي (چاپ دوم 1392) حميد سفادي / دكتر مهناز شايسته‌فر 1381
2 خوشنويسي اسلامي 2 آنه ماري شيمل / دكتر مهناز شايسته‌فر 1381
3 كاشي‌هاي ايراني (چاپ دوم 1392) استفانو كاربوني و توموكو ماسويا / دكترمهنازشايسته‌فر 1381
4 هنر اسلامي (چاپ دوم 1392) باربارا برند / دكتر مهناز شايسته‌فر 1383
5 سفالگري اسلامي (چاپ دوم 1392) جيمز ويلسن آلن / دكتر مهناز شايسته‌فر 1383
6 منشأ و توسعه‌ي ‌ابتدايي‌كوفي گلدار آدولف گرومن / دكتر مهناز شايسته‌فر 1383
7 فلزكاري اسلامي ريچل وارد / دكتر مهناز شايسته‌فر 1384
8 منسوجات اسلامي پاتريشيا بيكر / دكتر مهناز شايسته‌فر 1385
9 معراج نامه ماري رز سگاي / دكتر مهناز شايسته‌فر 1385
10 سفالگري اسلامي از آغاز دوران ايلخاني در موزه آشمولين آكسفورد دكتر جيمز ويلسن آلن / دكتر مهناز شايسته‌فر 1387
11 سفالگري جهان اسلام گزا فهروري/مهناز شايسته­فر 1388
12 اسطوره­هاي ايراني جان راسل هينلز/دكتر مهناز شايسته فر 1388
13 نگارگري ايراني (چاپ دوم 1392) شيلا كنباي/ دكتر مهناز شايسته­فر 1389
14 كاشي­هاي اسلامي (چاپ دوم 1392) ونيتيا پورتر/ دكتر مهناز شايسته­فر 1389
ردیف شماره نشریه مدیر مسئول انتشارات سال چاپ
1 دوفصلنامه تحقیقاتی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامي 1 دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی پاييز-زمستان1383
2 دوفصلنامه تحقیقاتی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامي 2 دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی بهار-تابستان1384
3 دوفصلنامه تحقیقاتی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامي 3 دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی پاييز-زمستان1384
4 دوفصلنامه تحقیقاتی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامي 4 دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی بهار-تابستان1385
5 دوفصلنامه تحقیقاتی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامي 5 دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی پاييز-زمستان1385
6 دوفصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات هنر اسلامي 6 دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی بهار-تابستان1386
7 دوفصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات هنر اسلامي 7 دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی پاييز-زمستان1386
8 دوفصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات هنر اسلامي 8 دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی بهار-تابستان1387
9 دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامي 9 دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی پاييز-زمستان1387
10 دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامي 10 دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی بهار-تابستان1388
11 دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامي 11 دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی پاييز-زمستان1388
12 دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامي 12 دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی بهار-تابستان1389
13 دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامي 13 دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی پاییز-زمستان1389
14 دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامي 14 دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی بهار– تابستان 1390
15 دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامي 15 دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی پاییز– زمستان1390
16 دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامي 16 دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی بهار– تابستان 1391
17 دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامي 17 دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی پاییز– زمستان1391
18 دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامي 18 دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی بهار– تابستان1392
19 دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامي 19 دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی پاییز– زمستان1392
19 دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامي 20 دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی بهار– تابستان1393
19 دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامي 21 دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی پاییز– زمستان1393
19 دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامي 22 دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی بهار– تابستان 1394
19 دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامي 23 دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی پاییز– زمستان1394
19 دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامي 34 و25 دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی بهار– تابستان 1395

پاییز– زمستان1395

ردیف شماره نشریه مدیر مسئول انتشارات وضعیت سال چاپ
1 دوفصلنامه تحقیقاتی- پژوهشی سفالینه 1 دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی انتشار یافته پاييز-زمستان 1392
2 دوفصلنامه تحقیقاتی- پژوهشی  سفالینه 2 دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی انتشار یافته بهار-تابستان 1393
3 دوفصلنامه تحقیقاتی- پژوهشی  سفالینه 3 دكتر مهناز شايسته‌فر مؤسسه مطالعات هنر اسلامی انتشار یافته پاييز-زمستان 1393